หน้าแรก / ทีมผู้เชี่ยวชาญ
น.ส สุจิตราภรณ์   สิทธิโส - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

น.ส สุจิตราภรณ์ สิทธิโส

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

น.ส. กาญจนาวัฒน์  วิเศษศิริ - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
น.ส.พรพรรณ ศรีสุวรรณ - ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ที่อยู่ : 185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 ต่อ 2200 มือถือ : 099-3366297 แฟกซ์ : 038-500-390