หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

สาส์นจากผู้บริหาร

ceo01

          เป็นที่ทราบกันดีว่า  พื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย  โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ  ถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2525  ซึ่งต่อมาได้ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมไปยังฉะเชิงเทรา  ชลบุรีและระยอง  ภาคตะวันออกจึงมีส่วนสร้างความเข้มแข็งและความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในอดีต  ปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า

          หากมองย้อนไปในอดีตเมื่อ 25 ปีที่แล้ว  พื้นที่นี้ยังขาดการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นในย่านโรงงานและย่านที่อยู่อาศัย  แต่ต้องประสบกับความยากลำบากยามเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยซึ่งมีแต่ของภาครัฐแถมยังต้องรอคิวนาน  จากปัญหาจุดเล็กๆ  จุดนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมและเพื่อนๆ  ก่อร่างสร้างสถานพยาบาลเอกชนแห่งแรกขึ้นมาบนถนนบางนา-ตราด กม.12 เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนโดยใช้ชื่อว่า  “สถานพยาบาลจุฬารัตน์1”  มีแพทย์ประจำ 4 คน  มีเตียงรับคนไข้เพียง 26 เตียง   เพื่อเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนทั่วไป  โรคที่เกิดจากการทำงาน  และโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุจากยาพาหนะ  วันเวลาผ่านไป  พื้นที่อุตสาหกรรมขยายตัวไปอย่างรวดเร็วเคียงคู่ไปกับการขยายถนนและสาธารณูปโภคพร้อมกับการขยายตัวของที่อยู่อาศัย

สถานพยาบาลจุฬารัตน์จึงขยายสาขาเพิ่มออกไปเป็นเงาตามตัว  เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการใช้บริการเดินทางไปมาได้สะดวก  จึงปรากฏให้เห็นเป็นจุฬารัตน์  2,  3,  4...จนถึงจุฬารัตน์ 12  ในระยะเวลาเพียง 25 ปี  นับจากที่เปิดจุฬารัตน์ 1  ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลจุฬารัตน์แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ  (1) โรงพยาบาลระดับสูง  มี 100 เตียงขึ้นไปซึ้งประกอบไปด้วย 3 โรงพยาบาล  (2)  โรงพยาบาลระดับกลาง  มี 50 เตียง ลงมา  (3)  ระดับคลินิก  บริการไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  รายละเอียดต่างๆ ของเส้นทางการเติบโต  ท่านอ่านได้จากเนื้อหาภายในเล่ม

          กว่าจะเดินมาถึงวันนี้ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  ซึ่งกำลังก้าวย่างสู่ปีที่ 26  ในปีพ.ศ.2556 นี้  ผมต้องขอขอบคุณทีมแพทย์  ทีมพยาบาล  และเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาลทุกฝ่ายทุกแผนกที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างมุ่งมั่น  โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ  การให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพแก่คนไข้และผู้ป่วยทุกคนอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยส่วนตัว  ด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพและเต็มใจให้บริการด้วยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษา  รวมทั้งสละเวลาออกไปให้บริการสาธารณะสุขกับชุมชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ  ทำให้กลุ่มโรงพยาลจุฬารัตน์ได้รับการรับรองคุณภาพระดับ HA ขั้นที่ 3  เมื่อเดือนธันวาคม 255

          ปัจจุบันในปี 2556 นี้ จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ทั้งสิ้น 305,000 คน  ซึ่งเกือบเต็มจำนวนโควตาที่สำนักงานประกันสังคมจะอนุมัติได้  ผมมองว่าจะต้องเปลี่ยนไปเน้นทางด้านผู้ป่วยเงินสดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเอง  โดยการเพิ่มศักยภาพการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นทำไม่ได้ต้องเป็น Excellent center เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น  อีกประการหนึ่งคือ  ในอีก 2 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asean Economic Community)  ซึ่งผมมีความมั่นใจว่า  ศักยภาพของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ทั้งทางด้านวิชาการแพทย์ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในการทำงาน เครื่องมือแพทย์อันทันสมัย  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา  ร่วมกับการขยายโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญที่สุด  คือ จิตใจที่มุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวจุฬารัตน์นั้น  นอกจากจะสามารถแข่งขันทางธุรกิจบริการสุขภาพได้แล้ว  ยังมีความสามารถในการรองรับและให้บริการแก่ชาวต่างชาติ  ซึ่งจะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยในจำนวนที่สูงขึ้นอีกหลายเท่าตัว  เมื่อเทียบกับปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  จึงเป็นสาเหตุที่ผู้บริหารนำพากลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งถือเป็นการเติบโตก้าวใหญ่อีกหนึ่งก้าว  และเป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน  และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมถึงสร้างความยอมรับในระดับประเทศ

น.พ.กำพล  พลัสสินทร์
กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 
 
ceo02

          ในนามของคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต, คณะแพทย์, พยาบาลตลอดจนพนักงานทุกท่าน  ขอส่งความปรารถนาดีมายังท่าน  ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานทุกคนที่ช่วยกันพัฒนาระบบบริการ  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ  (Patient Safety)  พร้อมกันนี้โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน HA ขั้นที่ 2   ในปีที่ผ่านมา และจะมุ่งมั่นตั้งใจ  สู่การรับรองมาตราฐานนานาชาติ (JCI)  ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)  เพื่อที่จะเข้าสู่  AEC (Asean Economic Community)  โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเป็นโรงพยาบาลทั่วไปแล้ว  ยังเปิดศูนย์การแพทย์ ซึ่งมีศูนย์มะเร็งครบวงจร  ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ  ศูนย์การผ่าตัดผ่านกล้อง  ศัลยกรรมพลาสติกและการแปลงเพศ

          ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณลูกค้าคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลด้วยดีตลอด มา  รวมถึงพนักงานทุกคน  สำหรับความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน  ที่ล้วนเป็นกำลังสำคัญทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคง จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ บริษัทขอตั้งปณิธานว่า จะดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี  โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส  คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

น.พ.ยุทธนา  สงวนศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

 
 
ceo03

          ในปีพ.ศ. 2556 นี้ ภาคอุตสาหกรรมในโซนภาคตะวันออก มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนขยาย การย้ายฐานการผลิต รวมถึงส่วนเปิดใหม่ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง และในส่วนนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ดูแลและให้การรักษาในโซนนิคมเกตเวย์ฯ โดยคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ ที่เปิดให้บริการทั้งด้าน Medical และ Health Care สำหรับพนักงานบริษัทภายในนิคม และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับนิคม กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ก็ไม่มองข้ามและขยายการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนในโซนนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

          จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกเล็กๆ โรงหนึ่งของจ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันนี้จวบจนถึงทุกวันนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ยังคงมุ่งเน้นและพัฒนากลยุทธ์ด้านการให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยการมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการด้านการบริการและมาตรฐานการรักษา ทำให้ในปีพ.ศ. 2556 ได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)  รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) หรือเป็นที่รู้จักว่ามาตรฐาน HA เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

          แผนการดำเนินงานในปีพ.ศ. 2557 นั้น ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ยังคงเนินโครงการเพื่อสังคมและประชาชนที่เลือกใช้บริการเรื่อยมา และเพื่อรองรับผู้บริการกำลังอยู่ในส่วนขยาย ที่รองรับต่อผู้ใช้บริการที่มากขึ้น โดยมีการเพิ่มเติมทั้งส่วนที่ให้บริการทั่วไปและสำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษา และการรักษาเฉพาะด้าน เช่น การเปิดให้บริการเฉพาะด้านโรคหัวใจ พร้อมเครื่องมือการตรวจรักษาโรคหัวใจที่ทันสมัย เนื่องจากโรคหัวใจเป็นภัยเงียบที่ทุกคนยังคงมองข้าม และไม่ใส่ใจจนทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรักษาไม่ทันท่วงที ด้วย 1609 สายด่วนฉุกเฉินโรคหัวใจและสมอง บริการโดยรถฉุกเฉินที่ติดตั้งเครื่องมือระบบ 3G ทำให้ผู้รับบริการนั้นปลอดภัยตั้งแต่รับขึ้นรถ และรักษา เฝ้าดูอาการตลอดระยะการเดินทางขณะนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอีกการบริการหนึ่งที่กลุ่มโรงพยาบาลและใส่ใจต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ เพื่อจ.ฉะเชิงเทรา และบริเวณใกล้เคียง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง พร้อมให้การบริการด้วยมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นสืบและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีในอนาคต ให้การบริการของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นสากล

พญ.ชุติมา  ปิ่นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 
 

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ที่อยู่ : 185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 ต่อ 2200 มือถือ : 099-3366297 แฟกซ์ : 038-500-390

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ